ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

 
 
   
 
About MLAFGCW
 

Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women is affiliated to Bangalore University and is recognized under section 2F and 12 B of UGC Act 1956. The college was re-accredited with 'A' grade by NAAC in the year 2017. The college is recognized by UGC as

“College with Potential for Excellence”.

MLAFGCW came into being with the objective of imparting quality education in commerce for undergraduate girls. In its long tenure of 3 and half decades, the institution has moulded many successful people in the area of commerce education. The college has state-of-art facilities, well qualified, experienced and committed faculty and administrative staff to ensure effective teaching and smooth functioning of the institution.

The Institution strongly believes in enabling the students to strive for excellence in their academic and personal endeavours. Consistency in securing ranks and gold medals at the university level exams ranks the college among the top commerce institutions of Bangalore city.

The management, faculty and administrative staff collaborate to provide the student with an enriching educational experience that enables and empowers them to be strong and independent women, ready to face the challenges of the society and become contributing citizens.

The college has completed 33 successful years of imparting quality education to generations of young women students.

ಕಾಲೇಜಿನಗಮನಾರ್ಹಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು

 • 1985-86 ಒಂದುವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆಕಾಲೇಜಿನಪ್ರಾರಂಭ
 • 1986--87ಬಿ. ಕಾಂನಎರಡನೇವಿಭಾಗದಪ್ರಾರಂಭ
 • 1994-95 1995 ರಲ್ಲಿಕಾಲೇಜುಯುಜಿಸಿಆಕ್ಟ್ 2 (ಎಫ್) 12 (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಶಾಶ್ವತಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನುಪಡೆಯಿತು.
 • 2005-2006 ಬಿಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಮೊದಲನೆಯನ್ಯಾಕ್ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವನ್ನ್ತುಗಳಿಸಿತು
 • 2008-2009 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಬಿ. ಕಾಂಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 7 ನೇಮತ್ತು 10 ನೇಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಗಳಿಸಿದರು.
 • 2010-11 ಎಂಎಲ್ಎಎಫ಼್ಜಿಸಿ ಯ ರಜತಮಹೋತ್ಸವದಆಚರಣೆ
  ನ್ಯಾಕ್ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕನದಲ್ಲಿ(ಎರಡನೆಸೈಕಲ್)ಗ್ರೇಡ್ಮಾನ್ಯತೆ
 • 2011-12ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಬಿ.ಕಾಂಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆಚಿನ್ನದಪದಕ
 • 2012-13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಬಿ.ಕಾಂಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1, 5, ಮತ್ತು 8 ನೇಶ್ರೇಣಿಮತ್ತುವಾಣಿಜ್ಯವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಚಿನ್ನದಪದಕಗಳುಮತ್ತುಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಒಂದುಚಿನ್ನದಪದಕಗಳಗಳಿಕೆ.
 • 2012-13 ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಮಾಧವಿಅವರುಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿಅಧಿಕಾರಸ್ವೀಕಾರ
  ಸಾಮಾಜಿಕಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿಮೊದಲಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸಮ್ಮೇಳನ
 • 2013-14 ಕಾಲೇಜಿನವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯುಜನವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿರಾಜ್ಯಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಪೆರೇಡಿನಲ್ಲಿನಡೆಯುವಮೆರವಣಿಗೆಯನೇತೃತ್ವವನ್ನುವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ2ನೇಅತ್ಯುತ್ತಮಮೆರವಣಿಗೆಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನುಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ.
 • 2014-15    2014ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಕ್ರೀಡಾಕೂಟದನೆಟ್ಬಾಲ್ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಚಂದುಮತ್ತುಸಂಗಡಿಗರಿಂದರಜತಪದಕ
  ನೀತುಎಂಬವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯುರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಉತ್ತಮಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಸ್ವಯಂಸೇವಕಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನುಗಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.
 • 2014-15 ಶೇಕಡನೂರುಉದ್ಯೋಗನೇಮಕಾತಿ.
  ರಾಜ್ಯಮತ್ತುರಾಷ್ಟ್ರೀಯಗಣರಾಜ್ಯೊತ್ಸವಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಕಾಲೇಜಿನಅನೇಕವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರುಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2015-16 ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರದಸ್ಥಾಪನೆ.
  ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯಿಂದಕಾಲೇಜಿಗೆ ’ಕಾಲೇಜ್ವಿತ್ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಫಾರ್ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್’ಮನ್ನಣೆ.
 • 2016-17 ನ್ಯಾಕ್ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕನದಲ್ಲಿ(ಮೂರನೆಚಕ್ರ) ’’ ಗ್ರೇಡ್ಮಾನ್ಯತೆ.
  ಜಿಗ್ನಾಸ’ವಾಣಿಜ್ಯಮತ್ತುನಿರ್ವಹಣೆಯಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯನಿಯತಕಾಲಿಕದಮೊದಲಆವೃತ್ತಿಯಪ್ರಕಟಣೆ
 


 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek