ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಮತ್ತುಮೂಲಸೌಕರ್ಯ -  ಮಿನಿಸೆಮಿನಾರ್ಹಾಲ್‌ಗಳು
 

ಮಿನಿಸೆಮಿನಾರ್ಹಾಲ್
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಎರಡುಸೆಮಿನಾರ್ಸಭಾಂಗಣಗಳುಎಲ್ಸಿಡಿಸೌಲಭ್ಯವನ್ನುಹೊಂದಿವೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು,  ಗುಂಪುಚರ್ಚೆಗಳು,  ಪಿಪಿಟಿಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು,  ಸಂದರ್ಶನಗಳುಮತ್ತುಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನುಮಿನಿಸೆಮಿನಾರ್ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek