ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಮತ್ತುಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕೇಂದ್ರ
 

ಕಾಲೇಜಿನಗಣಕಯಂತ್ರಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು 52ಗಣಕಯಂತ್ರ , ಎಲ್ಸಿಡಿಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮವೇಗದಿಂದಕೂಡಿದಅಂತರ್ಜಾಲಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿನಡೆಸುವವಿವಿಧಕೋರ್ಸ್‌ಗಳುಮತ್ತುಸೌಲಭ್ಯಗಳುಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

 • ‘ಒರೆಲ್’ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಸ್ಪೋಕನ್ಇಂಗ್ಳೀಷ್ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಕೋರ್ಸ್‌
 • ಟ್ಯಾಲಿ-ಇಆರ್ಪಿ
 • ಎಂಎಸ್ಆಫೀಸ್
 • ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ಎಕ್ಸೆಲ್
 • ಡಿಟಿಪಿ

ಸೇವೆಗಳು

 • ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ಸ್
 • ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್
 • ಬ್ರೌಸಿಂಗ್
 • ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನುಪರಿಶೀಲಿಸಲು
 • ಆನ್‌ಲೈನ್ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಮತ್ತುಸರ್ಕಾರಿಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
 • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನುಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಮಾಡುವುದು / ಅಪ್‌ಲೋಡ್ಮಾಡುವುದು
 • ಆಮಂತ್ರಣಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳುಮತ್ತುನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನುಮುದ್ರಿಸುವುದು.
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕಮತ್ತುಪಠ್ಯವಿಷಯಸಂಬಂಧಿತಡಿವಿಡಿಗಳನ್ನುಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆಉದ್ಯೋಗನಿಮಿತ್ತನೋಂದಣಿ

 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek