ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಮತ್ತುಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಗ್ರಂಥಾಲಯ<
 

ಶ್ರೀಮತಿಶ್ಯಾಮಲಾಮತ್ತುಎನ್ಕೆರಂಗನಾಥಸ್ಮಾರಕ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ) ಗ್ರಂಥಾಲಯ.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಸುಸಜ್ಜಿತ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ.ಕಾಲೇಜುನಿರಂತರವಾಗಿಪುಸ್ತಕಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳುಮತ್ತುಸುಧಾರಿತತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನುನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯದಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೆಂದರೆಸರಿಯಾದಸಮಯದಲ್ಲಿಸರಿಯಾದಬಳಕೆದಾರರಿಗೆಸರಿಯಾದಮಾಹಿತಿಯನ್ನುನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.ಮಾಹಿತಿಕ್ಷೇತ್ರದಬಹುಮುಖಆಯಾಮಗಳುಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನುಮತ್ತುಅದರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನುಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲುಕಾರಣವಾಗಿದೆ. MLAFGCW ಲೈಬ್ರರಿತನ್ನಕಾರ್ಯಗಳನ್ನುಈಸಿಲಿಬ್ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ವೆಬ್ಆವೃತ್ತಿ 6.2 ಎಯೊಂದಿಗೆಸಂಪೂರ್ಣಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.ಲೈಬ್ರರಿಓಪನ್ಆಕ್ಸೆಸ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಅನ್ನುಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯದದೃಷ್ಟಿ
ಕಲಿಕಾಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುಮತ್ತುಸಮಯೋಚಿತಸೇವೆಗಳನ್ನುಗ್ರಂಥಾಲಯದಬಳಕೆದಾರರುಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಭೇಕೆಂಬಕಾಲೇಜುದೃಷ್ಟಿಯನ್ನುಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.
ಮಿಷನ್
ಕಲಿಕಾಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುಮತ್ತುಸೇವೆಗಳಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುವೃದ್ದಿಸುವಮೂಲಕಸಿಬ್ಬಂದಿಮತ್ತುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಅನುಕೂಲಕರಕಲಿಕೆಯವಾತಾವರಣವನ್ನುಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಸಂಸ್ಥೆಯಪ್ರಸ್ತುತಮತ್ತುಭವಿಷ್ಯದಅಗತ್ಯಗಳನ್ನುಪೂರೈಸಲುಗ್ರಂಥಾಲಯದಎಲ್ಲಾಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಅಗತ್ಯತೆಗಳನಿರಂತರಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಆಧಾರದಮೇಲೆನೀತಿಗಳನ್ನುರೂಪಿಸುವುದು.
 • ಬೋಧಕವರ್ಗಮತ್ತುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನುಪೂರೈಸಲುಮುದ್ರಣಮತ್ತುಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿಪಠ್ಯಕ್ರಮಮತ್ತುಸಾಮಾನ್ಯಓದುವಿಕೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಕಲಿಕಾಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಸಂಗ್ರಹವನ್ನುಬಲಪಡಿಸುವುದುಮತ್ತುನವೀಕರಿಸುವುದು.
 • ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಲಭ್ಯವಿರುವಕಲಿಕಾಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಪರಿಣಾಮಕಾರಿಬಳಕೆಗಾಗಿಅಗತ್ಯಸೂಚನೆಗಳು, ನೆರವುಮತ್ತುಐಸಿಟಿಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುವುದು

ಗ್ರಂಥಾಲಯಸಂಗ್ರಹ
ಒಟ್ಟುಸಂಖ್ಯೆ.ಪುಸ್ತಕಗಳ 24,200 ಸಂಪುಟಗಳು,

 • ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು,                                      15488
 • ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು                                 8145
 • ಜರ್ನಲ್ಸ್                                                17
 • ಇಜರ್ನಲ್ಸ್                                           12
 • ಪತ್ರಿಕೆಗಳು                                            10
 • ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು,                          23
 • ಬೌಂಡ್ಸಂಪುಟಗಳು                          200
 • ಸಿಡಿಗಳುಮತ್ತುಡಿವಿಡಿಗಳು.           255

ಗ್ರಂಥಾಲಯಸಮಯ
ಸೋಮವಾರದಿಂದಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದಸಂಜೆ 5.00 ರವರೆಗೆ
ಶನಿವಾರ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ರವರೆಗೆ

ಮೈಲಿಕಲ್ಲುಗಳು:

 • ಲೈಬ್ರರಿಆಟೊಮೇಷನ್ - 2004
 • ಹಳೆಯಕಟ್ಟಡದಿಂದಹೊಸಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆಬದಲಾವಣೆ - 2006
 • ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಅನುಷ್ಠಾನ -2006
 • INFLIBNET- NLIST ಸಾಂಸ್ಥಿಕಸದಸ್ಯತ್ವ - 2009
 • ಸಿಸಿಕ್ಯಾಮೆರಾದಸ್ಥಾಪನೆ - 2014
 • ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನಅನುಷ್ಠಾನ: 2019

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

 • ಫೋಟೋಕಾಪಿಸೌಲಭ್ಯ
 • 150 mbps ವೇಗವನ್ನುಹೊಂದಿರುವಇಂಟರ್ನೆಟ್
 • OPAC
 • ಸದಸ್ಯರಿಗೆಆನ್‌ಲೈನ್ಸೌಲಭ್ಯ
 • ಹಿಂದಿನವರ್ಷಗಳಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು:

 • ಪರಿಚಲನೆ
 • ಪರಾಮರ್ಶನಸೇವೆಗಳು
 • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಬ್ರೌಸಿಂಗ್
 • ರಿಪ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸೇವೆಗಳು
 • ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿಮತ್ತುಸಾಮಾನ್ಯವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಪುಸ್ತಕಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
 • ಲೈಬ್ರರಿಅತ್ಯುತ್ತಮಬಳಕೆದಾರಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮಗಳುಮತ್ತುನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

  • ಲೈಬ್ರರಿಕಾರ್ಡನ್ನುಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುಎರವಲುಪಡೆಯಲುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುತಮ್ಮಕಾರ್ಡನ್ನುಬೇರೆಯಾವುದೇವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆನೀಡಬಾರದು. ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನುದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಗ್ರಂಥಾಲಯಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನುಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾಗ್ರಂಥಾಲಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಮತ್ತುಗ್ರಂಥಾಲಯದಬಾಕಿಗಳನ್ನುತೆರವುಗೊಳಿಸಿದನಂತರವೇವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆವರ್ಗಾವಣೆಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನುನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುತಮ್ಮಚೀಲಗಳುಮತ್ತುವೈಯಕ್ತಿಕಪುಸ್ತಕಗಳು (ಹಣಮತ್ತುಇತರಬೆಲೆಬಾಳುವವಸ್ತುಗಳನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇರಿದಂತೆಇತರವಸ್ತುಗಳನ್ನುಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನುಇಡುವಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿಇಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಹಣಮತ್ತುಬೆಲೆಬಾಳುವವಸ್ತುಗಳನಷ್ಟಕ್ಕೆಗ್ರಂಥಾಲಯದಸಿಬ್ಬಂದಿಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಚೀಲಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳುಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಪರೀಕ್ಷಿಸಲುಗ್ರಂಥಾಲಯದಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುವಾಗ,ಗ್ರಂಥಾಲಯದಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿಇರಿಸಲಾಗಿರುವಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿಲಾಗಿನ್ಮತ್ತುಹೊರಗಡೆಹೋಗುವಾಗಲಾಗೌಟ್ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಮೊಬೈಲ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಗ್ರಂಥಾಲಯದೊಳಗೆಓದಲುಮತ್ತುಉಲ್ಲೇಖಿಸಲುಪುಸ್ತಕಗಳುಮತ್ತುನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನುನೀಡಬೇಕು.
  • ಪುಸ್ತಕವನ್ನುಎರವಲುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಮೊದಲು, ಪುಸ್ತಕಗಳುಉತ್ತಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆಎಂದುಬಳಕೆದಾರರುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕುಮತ್ತುಕಂಡುಬರುವಯಾವುದೇನ್ಯೂನತೆಯನ್ನುತಕ್ಷಣವೇಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆವರದಿಮಾಡಬೇಕು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕಳೆದುಹೋದಪುಸ್ತಕವನ್ನುಅದೇಆವೃತ್ತಿಅಥವಾಇತ್ತೀಚಿನಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆಬದಲಾಯಿಸಬೇಕುಅಥವಾಕಳೆದುಹೋದಪುಸ್ತಕದಪ್ರಸ್ತುತವೆಚ್ಚವನ್ನುಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  • ಪುಸ್ತಕಗಳವೈಯಕ್ತಿಕಪ್ರತಿಗಳನ್ನುಗ್ರಂಥಾಲಯದೊಳಗೆಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನುಸಿಬ್ಬಂದಿಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆಒಳಗೆತರಬಹುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಪುಸ್ತಕಗಳುಮತ್ತುಓದುವವಸ್ತುಗಳನ್ನುಬಹಳಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುಪೆನ್ಸಿಲ್ಅಥವಾಶಾಯಿಯಿಂದಗುರುತಿಸುವುದು, ಪುಟಗಳನ್ನುಹರಿದುಹಾಕುವುದುಅಥವಾಬೇರೆಯಾವುದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿಹಾಳಾಗುವುದನ್ನುಬಹಳಗಂಭೀರವಾಗಿಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅಂತಹಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನುಈಹಿಂದೆಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಅಥವಾಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆಎಂದುಅವರುಗ್ರಂಥಾಲಯದಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆತೋರಿಸದಹೊರತುಕೊನೆಯಓದುಗರನ್ನುಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇರೀತಿಯಹಾನಿಯಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನಓದುಗನುಹಾನಿಯನ್ನುಸರಿದೂಗಿಸಲುಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
  • ನಿಗದಿತದಿನಾಂಕದಂದುಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆದಿನಕ್ಕೆರೂ1 / - ದಂಡವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾಬಳಕೆದಾರರಿಂದಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಮೌನಮತ್ತುಕಠಿಣಶಿಸ್ತುನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗ್ರಂಥಾಲಯದಆವರಣದಲ್ಲಿತಿನ್ನುವುದನ್ನುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಪರಾಮರ್ಶನವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನಪುಸ್ತಕಗಳುಪರಾಮರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಮಾತ್ರ. ಬಳಕೆದಾರರುಅವುಗಳನ್ನುಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಮಾತ್ರಬಳಸಬೇಕು.
  • ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನುಶೈಕ್ಷಣಿಕಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಮಾತ್ರಬಳಸಬೇಕು.
  • ಬೇಸಿಗೆರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಲೈಬ್ರರಿಸೌಲಭ್ಯವನ್ನುಬಳಸುವಾಗಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯುತನ್ನಲೈಬ್ರರಿಕಾರ್ಡ್ಹೊಂದಿರಬೇಕುಮತ್ತುಲೈಬ್ರರಿಗೆಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಲೈಬ್ರರಿಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆಅದನ್ನುತೋರಿಸಬೇಕು.


 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek