ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

 
 
   
 
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಎಚ್ ಎ
ಎಂ.ಲಿಬ್, ಎಂ.ಫಿಲ್
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ

ಕುಮಾರಿ.  ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ಇನ್. ಲಿಬ್.ಸಿ, ಬಿ.ಎ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕಿ

 
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek