ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

 
 
   
 
ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದ್ಧಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ
 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶುಭಾ ಎಚ್ ಎಲ್
ಎಂ.ಕಾಂ
ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೈಲಜಾ ಜಿ ಎನ್
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸವಿತಾ ಡಿ
ಎಂ.ಕಾಂ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಿ.ಕಾಂ
ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಂದ್ರಕಲಾ
 ಬಿ.ಕಾಂ
ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕಿ

ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರಮೂರ್ತಿ
ಪಿಯೋನ್
ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ   ಸಿ
ಅಟೆಂಡರ್
ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಗೌಡ
ಅಟೆಂಡರ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಮ್ಮ
ಪಿಯೋನ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪಿಯೋನ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪುಟ್ಟಮ್ಮ
ಪಿಯೋನ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ನಂಜಮ್ಮ
ಪಿಯೋನ್

 
 
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek