ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

 
 
   
 
Healthy Practices
 
 • ಸೃಜನಾತ್ಮಕಮತ್ತುನವೀನಬೋಧನೆಮತ್ತುಕಲಿಕಾಅಭ್ಯಾಸ
 • ಗುಣಮಟ್ಟಮತ್ತುಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತಶಿಕ್ಷಣ
 • ಮಲ್ಟಿ-ಡೈಮೆನ್ಶನಲ್ಮತ್ತುಸಮಗ್ರವಾದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಬೆಳವಣಿಗೆ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಬೆಂಬಲವ್ಯವಸ್ಥೆ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಹಣಕಾಸಿನನೆರವು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕಬೆಂಬಲ
 • ಮುಂದುವರಿದಮತ್ತುನಿಧಾನಗತಿಯಕಲಿಯುವವರಿಗೆಶೈಕ್ಷಣಿಕಬೆಂಬಲ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕಲ್ಯಾಣಮತ್ತುವೃತ್ತಿಸಲಹೆಮತ್ತುಮಾನಸಿಕಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಮೂಲಕಯೋಗಕ್ಷೇಮ
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಹಪಠ್ಯಮತ್ತುಪಠ್ಯೇತರಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
 • ಉತ್ತಮನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನಾಗರಿಕಮತ್ತುಸಾಮಾಜಿಕಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನುಬೆಳೆಸುವುದು
 • ವಿಷನರಿನಾಯಕತ್ವಮತ್ತುಬದ್ಧಸಿಬ್ಬಂದಿ.
 • ಎಫ್ಡಿಪಿಗಳುಮತ್ತುಎಫ್ಸಿಡಿಪಿಗಳಮೂಲಕಬೋಧನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದವರ್ಧನೆಯು.
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮಸ್ಥಳಗಳು
 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek