ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
 

Admission open for B.com (2019-2020). Direct Admission: 60% & Above. Admission on first come first Serve Basis.  

Vision/Mission
Vision & Mission
Objectives
Quality Policy Statement
 
Events & Announcements
Toppers of the college during the Academic year 2018-19
30th july 2019 - Inaguration of Students Cultural, Literary and Sports association
Admissions open for B.COM for the academic year 2019-2020
Achievements of MLAFGCW
College fest 'UTSAV'- Inter Class Competition 14-16th Feb
College Re-accredited as 'A' grade by NAAC in the III cycle.
Conference on Social Entrepreneurship for sustainable development
 
Testimonials

A world class institute that strives towards transforming organizational and individual potentialities into cherished realities through excellence in education.

    Student, Bangalore

A world class institute that strives towards transforming organizational and individual potentialities into cherished realities through excellence in education.

    Student, Bangalore
 
 
         Secretary's Message

All progressive organizations are an outcome of the dreams, ideas and creativity


 Photo Gallery

A world class institute that strives towards transforming organizational and individual


 Principal's Message

MLA First Grade College for Women is a vibrant learning community that encourages


 

Recruiters

                                              © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek