ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ನಿಯಮಗಳುಮತ್ತುನಿಯಮಾವಳಿಗಳು
 

ಸಮಯ:
ಕಾಲೇಜುವಾರದದಿನಗಳಲ್ಲಿಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದಸಂಜೆ 5:00 ರವರೆಗೆಮತ್ತುಶನಿವಾರದಂದುಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ರವರೆಗೆಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಜರಾತಿ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುನಿಯಮಿತವಾಗಿಮತ್ತುಸಮಯಕ್ಕೆಸರಿಯಾಗಿತರಗತಿಗಳಿಗೆಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದುವಿಷಯದಲ್ಲೂ 75% ರಷ್ಟುಹಾಜರಾತಿಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರುಕೇಂದ್ರೀಯವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲಪರೀಕ್ಷಾಶುಲ್ಕವನ್ನುಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲುಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಜೊತೆಗೆಆಂತರಿಕಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲೂಹಾಗುಸಿಬಿಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿಕನಿಷ್ಠಅಂಕಗಳನ್ನುಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಎಲ್ಲಾಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನುಪೂರೈಸಿಮತ್ತುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವುವಿಧಿಸಿರುವನಿಯಮಗಳಿಗೆಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆಮಾತ್ರಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನುಬರೆಯಲುಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಸಂಹಿತೆ:

 • ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಶಿಸ್ತುನ್ನುಪಾಲಿಸಬೇಕು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಸಭ್ಯತೆಯನ್ನುನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಈಕಾಲೇಜಿಗೆಸೇರಬಯಸುವವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಯೋಗ್ಯನಡವಳಿಕೆ, ಇತರರಬಗ್ಗೆಗೌರವಮತ್ತುಉತ್ತಮನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನುನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಅಥವಾವಾಹನನಿಲುಗಡೆಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸಮಯಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆಅನುಮತಿಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿಮೊಬೈಲ್ಫೋನ್‌ಗಳಬಳಕೆಯನ್ನುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯಾವುದೇರೀತಿಯದೈಹಿಕಅಥವಾಮಾನಸಿಕರಾಗಿಂಗ್ಅನ್ನುಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆಮತ್ತುಅದನ್ನುತೀವ್ರವಾಗಿಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಕಾಲೇಜಿನಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರಮತ್ತುಸಹಾಯಕಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಹಾಗುಲಿಖಿತನಿಂದನೆಮಾಡುವುದನ್ನುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿನಿಷೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳಉಲ್ಲಂಘನೆಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
 • ಮೌಖಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕಮತ್ತುಲೈಂಗಿಕಕಿರುಕುಳವನ್ನುಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಮತ್ತುಈ ಬಗೆಯಕಿರುಕುಳಗಳುಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಕ್ರಮಗಳನ್ನುಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರಮತ್ತುಶುಕ್ರವಾರಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನುಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರದಿನಗಳಲ್ಲಿಸಾಧಾರಣಉಡುಗೆಯನ್ನುಧರಿಸಿಕೊಂಡುಬರಬೇಕು.
 • ಕಾಲೇಜಿನಯಾವುದೆರೀತಿಯಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆಯಾವುದೇರೀತಿಯಹಾನಿಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇಹಾನಿಯುದಂಡಅಥವಪದಾರ್ಥಗಳವಸೂಲಾತಿಗೆಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಕ್ಯಾಂಪಸ್ಅನ್ನುಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು.

ಪರೀಕ್ಷೆಮತ್ತುಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ಕಾಲೇಜುಪ್ರತಿಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿಪರೀಕ್ಷೆಗಳುಮತ್ತುಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನುನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರುಕ್ರೇಂದ್ರವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಪ್ರಕಾರಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನಡವಳಿಕೆಮತ್ತುಫಲಿತಾಂಶಗಳಪ್ರಕಟಣೆಇರುತ್ತದೆ.

Examination and Results:

The college conducts class tests and preparatory exams in each semester. Conduct of semester Exams and announcement of results will be as per the Calendar of Events of Bangalore University.

 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek