ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ಇತರವೇದಿಕೆಗಳು
 

ಸಹ-ಪಠ್ಯಕ್ರಮಮತ್ತುಹೆಚ್ಚುವರಿ - ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿಸಂಘಗಳು / ಸಮಿತಿಗಳು / ವೇದಿಕೆಗಳು.
ಈ ಕೆಳಗಿನಸಮಿತಿಹಾಗುಉಪಸಮಿತಿಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಸಮಗ್ರಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಸಂಘ
 • ಕ್ರೀಡಾಸಂಘ
 • ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಘ
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಕ್ಲಬ್
 • ಕನ್ನಡಸಂಘ“ಅನನ್ಯಾ”
 • ಹಿಂದಿಸಂಘ-“ದಕ್ಷ”
 • ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಘ –“ಗೀರ್ವಾಣಿ”
 • ವಾರ್ಷಿಕಸಂಚಿಕೆಸಮಿತಿ
 • ವಾಣಿಜ್ಯವೇದಿಕೆ
 • ಯುವರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್
 • ಭಾರತ್ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ಮತ್ತುಗೈಡ್ಸ್
 • ಉದ್ಯೋಗಮತ್ತುವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದರ್ಶನಸಮಿತಿ
 • ಸಮಾನಅವಕಾಶಸಮಿತಿ
 • ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಫೋರಂ / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾಲೋಚನಾಕೇಂದ್ರ
 • ಮಹಿಳಾಸಬಲೀಕರಣಸಮಿತಿ
 • ಪೋಷಕರಪರಿಷತ್ತು
 • ಪರಿಸರಸಂಘ- “ಪರಿಸರಮಿತ್ರ”

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಸಮಿತಿ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಸುಪ್ತಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಸಂಘದಚಟುವಟಿಕೆಗಳಮೂಲಕಹೊರತರಲುನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಸಮಿತಿ:
ಪ್ರತಿವರುಷವು"ಕೃತಿ" ಎಂಬವಾರ್ಷಿಕಸಂಚಿಕೆಯನ್ನುಹೊರತರುವಮೂಲಕವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡಮತ್ತುಹಿಂದಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಲೇಖನಗಳು, ಕವನಗಳು, ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳಮೂಲಕತಮ್ಮಬರವಣಿಗೆಯಕೌಶಲ್ಯವನ್ನುಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ  ಸಂಚಿಕೆಯುಪ್ರತಿವರುಷವುಕಾಲೇಜಿನದೀಪಪ್ರದಾನೋತ್ಸವಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮಲೇಖನಗಳಿಗೆಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನುನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek