ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ಸಮುದಾಯಸೇವೆ - ಯುವರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ವಿಂಗ್
 

ಯುವರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ಘಟಕದಸದಸ್ಯರು"ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿಸೇವೆ "ಎನ್ನುವರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ನಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ.ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುನಿರ್ಮಿಸುವವರು.
ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೇಕಾಲೇಜುಮಾನವೀಯತತ್ವಗಳುಮತ್ತುಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಕಾಲೇಜಿನಸಕ್ರಿಯವೈಆರ್‌ಸಿಘಟಕದಮೂಲಕ, ನಮ್ಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ಸೊಸೈಟಿಯಮೂಲಭೂತತತ್ವಗಳಆಧಾರದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಮಾನವೀಯಸೇವೆಯನ್ನುಮಾಡಲುಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೇವೆ:

 • ಜೀವರಕ್ಷಣೆ
 • ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಮಾನವಘನತೆ
 • ಇತರರಿಗೆಗೌರವ

ಕಾಲೇಜಿನರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ಘಟಕದಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಲಿಂಗ, ನಂಬಿಕೆ, ವರ್ಗಅಥವಾರಾಜಕೀಯಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಆಧಾರದಮೇಲೆತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆಇತರರಿಗೆಸಹಾಯಮಾಡುವಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನುಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek